माँ मातंगी के 108 नाम--Maa Matangi

Share:


माँ मातङ्गी के 108 नाम

 माँ मातंगी के 108 नाम Maa Matangi 108 Names Om Mahamattamatanginyai Namah, Om Siddhirupayai Namah, Maa Matangi ashtottara shatanamavali, मातंगी देवी फोटो matangi devi photo,maa matangi ki katha hindi mein, maa matangi gayatri mantra, maa matangi beej mantra, maa matangi mahavidya, maa matangi mahavidya pdf hindi, maa matangi stotram, maa matangi devi beej mantra 108 times, 108 names of goddess maa matangi, das mahavidya in hindi,  sakshambano in hindi, sakshambano ka uddeshya in hindi, sakshambano website blog blogger blogspot, sakshambano latest news hindi,

ॐ महामत्तमातङ्गिन्यै नमः Om Mahamattamatanginyai Namah।
ॐ सिद्धिरुपायै नमः Om Siddhirupayai Namah।
ॐ योगिन्यै नमः Om Yoginyai Namah।
ॐ भद्रकाल्यै नमः Om Bhadrakalyai Namah।
ॐ रमायै नमः Om Ramayai Namah।
ॐ भवान्यै नमः Om Bhavanyai Namah।
ॐ भयप्रीतिदायै नमः Om Bhayapritidayai Namah।
ॐ भूतियुक्तायै नमः Om Bhutiyuktayai Namah।
ॐ भवाराधितायै नमः Om Bhavaradhitayai Namah।
ॐ भूतिसम्पत्कर्यै नमः Om Bhutisampatkaryai Namah।
ॐ जनाधीशमात्रे नमः Om Janadhishamatre Namah।
ॐ धनागारदृष्ट्यै नमः Om Dhanagaradrishtyai Namah।
ॐ धनेशार्चितायै नमः Om Dhanesharchitayai Namah।
ॐ धीरवाप्यै नमः Om Dhiravapyai Namah।
ॐ वराङ्ग्यै नमः Om Varangyai Namah।
ॐ प्रकृष्टायै नमः Om Prakrishtayai Namah।
ॐ प्रभारूपिण्यै नमः Om Prabharupinyai Namah।
ॐ कामरुपायै नमः Om Kamarupayai Namah।
ॐ प्रहृष्टायै नमः Om Prahrishtayai Namah।
ॐ महाकीर्तिदायै नमः Om Mahakirtidayai Namah।
ॐ कर्णनाल्यै नमः Om Karnanalyai Namah।
ॐ काल्यै नमः Om Kalyai Namah।
ॐ भगायै नमः Om Bhagayai Namah।
ॐ घोररूपायै नमः Om Ghorarupayai Namah।
ॐ भगाङ्ग्यै नमः Om Bhagangyai Namah।
ॐ भगाह्वायै नमः Om Bhagahvayai Namah।
ॐ भगप्रीतिदायै नमः Om Bhagapritidayai Namah।
ॐ भीमरुपायै नमः Om Bhimarupayai Namah।
ॐ भवान्यै नमः Om Bhavanyai Namah।
ॐ महाकौशिक्यै नमः Om Mahakaushikyai Namah।
ॐ कोशपूर्णायै नमः Om Koshapurnayai Namah।
ॐ किशोर्यै नमः Om Kishoryai Namah।
ॐ किशोरप्रियायै नमः Om Kishorapriyayai Namah।
ॐ नन्दईहायै नमः Om Nandaihayai Namah।
ॐ महाकारणायै नमः Om Mahakaranayai Namah।
ॐ अकारणायै नमः Om Akaranayai Namah।
ॐ कर्मशीलायै नमः Om Karmashilayai Namah।
ॐ कपाल्यै नमः Om Kapalyai Namah।
ॐ प्रसिद्धायै नमः Om Prasiddhayai Namah।
ॐ महासिद्धखण्डायै नमः Om Mahasiddhakhandayai Namah।
ॐ मकारप्रियायै नमः Om Makarapriyayai Namah।
ॐ मानरुपायै नमः Om Manarupayai Namah।
ॐ महेश्यै नमः Om Maheshyai Namah।
ॐ महोल्लासिन्यै नमः Om Mahollasinyai Namah।
ॐ लास्यलीलालयाङ्ग्यै नमः Om Lasyalilalayangyai Namah।
ॐ क्षमायै नमः Om Kshamayai Namah।
ॐ क्षेमशीलायै नमः Om Kshemashilayai Namah।
ॐ क्षपाकारिण्यै नमः Om Kshapakarinyai Namah।
ॐ अक्षयप्रीतिदायै नमः Om Akshayapritidayai Namah।
ॐ भूतियुक्तायै नमः Om Bhutiyuktayai Namah।
ॐ भवान्यै नमः Om Bhavanyai Namah।
ॐ भवाराधितायै नमः Om Bhavaradhitayai Namah।
ॐ भूतिसत्यात्मिकायै नमः Om Bhutisatyatmikayai Namah।
ॐ प्रभोद्भासितायै नमः Om Prabhodbhasitayai Namah।
ॐ भानुभास्वत्करायै नमः Om Bhanubhasvatkarayai Namah।
ॐ धराधीशमात्रे नमः Om Dharadhishamatre Namah।
ॐ धनागारदृष्ट्यै नमः Om Dhanagaradrishtyai Namah।
ॐ धनेशार्चितायै नमः Om Dhanesharchitayai Namah।
ॐ धीवरायै नमः Om Dhivarayai Namah।
ॐ धीवराङ्ग्यै नमः Om Dhivarangyai Namah।
ॐ प्रकृष्टायै नमः Om Prakrishtayai Namah।
ॐ प्रभारूपिण्यै नमः Om Prabharupinyai Namah।
ॐ प्राणरुपायै नमः Om Pranarupayai Namah।
ॐ प्रकृष्टस्वरुपायै नमः Om Prakrishtasvarupayai Namah।
ॐ स्वरुपप्रियायै नमः Om Svarupapriyayai Namah।
ॐ चलत्कुण्डलायै नमः Om Chalatkundalayai Namah।
ॐ कामिन्यै नमः Om Kaminyai Namah।
ॐ कान्तयुक्तायै नमः Om Kantayuktayai Namah।
ॐ कपालायै नमः Om Kapalayai Namah।
ॐ अचलायै नमः Om Achalayai Namah।
ॐ कालकोद्धारिण्यै नमः Om Kalakoddharinyai Namah।
ॐ कदम्बप्रियायै नमः Om Kadambapriyayai Namah।
ॐ कोटर्यै नमः Om Kotaryai Namah।
ॐ कोटदेहायै नमः Om Kotadehayai Namah।
ॐ क्रमायै नमः Om Kramayai Namah।
ॐ कीर्तिदायै नमः Om Kirtidayai Namah।
ॐ कर्णरूपायै नमः Om Karnarupayai Namah।
ॐ काक्ष्म्यै नमः Om Kakshmyai Namah।
ॐ क्षमाङ्ग्यै नमः Om Kshamangyai Namah।
ॐ क्षयप्रेमरुपायै नमः Om Kshayapremarupayai Namah।
ॐ क्षपायै नमः Om Kshapayai Namah।
ॐ क्षयाक्षायै नमः Om Kshayakshayai Namah।
ॐ क्षयाह्वायै नमः Om Kshayahvayai Namah।
ॐ क्षयप्रान्तरायै नमः Om Kshayaprantarayai Namah।
ॐ क्षवत्कामिन्यै नमः Om Kshavatkaminyai Namah।
ॐ क्षारिण्यै नमः Om Ksharinyai Namah।
ॐ क्षीरपूषायै नमः Om Kshirapushayai Namah।
ॐ शिवाङ्ग्यै नमः Om Shivangyai Namah।
ॐ शाकम्भर्यै नमः Om Shakambharyai Namah।
ॐ शाकदेहायै नमः Om Shakadehayai Namah।
ॐ महाशाकयज्ञायै नमः Om Mahashakayagyayai Namah।
ॐ फलप्राशकायै नमः Om Phalaprashakayai Namah।
ॐ शकाह्वायै नमः Om Shakahvayai Namah।
ॐ अशकाह्वायै नमः Om Ashakahvayai Namah।
ॐ शकाख्यायै नमः Om Shakakhyayai Namah।
ॐ अशकायै नमः Om Ashakayai Namah।
ॐ शकाक्षान्तरोषायै नमः Om Shakakshantaroshayai Namah।
ॐ सुरोषायै नमः Om Suroshayai Namah।
ॐ सुरेखायै नमः Om Surekhayai Namah।
ॐ महाशेषयज्ञोपवीतप्रियायै नमः Om Mahasheshayagyopavitapriyayai Namah।
ॐ जयन्त्यै नमः Om Jayantyai Namah।
ॐ जयायै नमः Om Jayayai Namah।
ॐ जाग्रत्यै नमः Om Jagratyai Namah।
ॐ योग्यरुपायै नमः Om Yogyarupayai Namah।
ॐ जयाङ्गायै नमः Om Jayangayai Namah।
ॐ जपध्यानसन्तुष्टसंज्ञायै नमः Om Japadhyanasantushtasangyayai Namah।
ॐ जयप्राणरुपायै नमः Om Jayapranarupayai Namah।
ॐ जयस्वर्णदेहायै नमः Om Jayasvarnadehayai Namah।

दस महाविद्या शक्तियां-Das Mahavidya